සංස්ථාගත කිරීමේ දිනය 2006 පෙබරවාරි 23
නැවත ලියාපදිංචි කිරීම 2007 ජුනි 27
සමාගම් ලියාපදිංචි අංකය PB14PQ
ස්ථාපිත දිනය 2006
උපලේඛනගත දිනය 2011 ජුනි 08
වර්ගීකරණය (ෆිච් රේටිං) A(lka)
මුල්‍ය වර්ෂය අවසන් වන දිනය දෙසැම්බර් 31
විගණකවරු PricewaterhouseCoopers
ලියාපදිංචි කාර්යාලය No. 185, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02
අංශය බැංකු, මුල්‍ය හා රක්ෂණBankers Bank of Ceylon
  Commercial Bank of Ceylon PLC
  DFCC Bank PLC
  Hatton National Bank
  Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
  National Development Bank PLC
  Nations Trust Bank PLC
  Pan Asia Banking Corporation PLC
  Peoples’ Bank
  Sampath Bank PLC
  Union Bank of Colombo PLC

විද්වත් කණ්ඩායමක් සමගින් වෙනසක් කරා