கூட்டாண்மைத் தகவல்கள்

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட திகதி 23rd பெப்ரவரி 2006
பதிவு செய்யப்பட்ட திகதி 27th ஜூன் 2007
நிறுவனத்தின் பதிவு எண் PB14PQ
நிறுவப்பட்டது 2006
மேற்கோள் திகதி 08th June 2011
ஃபிட்ச் மதிப்பீடு BBB-(lka)
நிதி ஆண்டு நிறைவு 31st டிசம்பர்
கணக்காய்வாளர் PricewaterhouseCoopers
பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் இல-185, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு-2
துறை வங்கிகள் நிதி மற்றும் காப்புறுதிBankers Bank of Ceylon
  Commercial Bank of Ceylon PLC
  DFCC Bank PLC
  Hatton National Bank
  Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
  National Development Bank PLC
  Nations Trust Bank PLC
  Pan Asia Banking Corporation PLC
  Peoples’ Bank
  Sampath Bank PLC
  Union Bank of Colombo PLC

Make A Difference With Expert Team